לייעוץ מקצועי חייגו: 077-4140530
השלכות משבר הקורונה

השלכות משבר הקורונה

השלכות משבר הקורונה

השלכות אפשריות של התפשטות נגיף הקורונה על דו”חות כספיים

להתפשטות של נגיף הקורונה בעולם השלכות רבות המקיפות את כלל תחומי החיים. ההשלכות הנרחבות של התפשטות הנגיף והתקנות וההגבלות שבאו בעקבותיו על המצב העסקי הנוכחי של חברות רבות, יחד עם חוסר הוודאות לגבי העתיד והתקופה שבה המשק צפוי לחזור לקדמותו, משליכים גם על הדיווח הכספי שמטרתו בין היתר לשקף את המצב העסקי הנוכחי של החברה תוך הסתמכות בין היתר על אומדנים מהותיים והנחות סבירות לגבי אירועים שיתרחשו בעתיד.

חברות נדרשות כעת בשים לב ובשיקול דעת לבחון את השלכות המשבר הנוכחי על ההנחות המהותיות ושיקולי הדעת שעליהם התבססה החברה בהערכת האומדנים המהותיים השונים שעשויים להשפיע על דיווחיה הכספיים וזאת בשים לב למאפייניה הספציפיים של החברה ואופי פעילותה. להלן סקירה של מספר אומדנים שחברה עשויה להעריך שחלו בהם שינויים לאור המשבר. אין מדובר ברשימה סגורה וכי על כל חברה לבחון האם חלו שינויים בהנחות המהותיות ובאומדנים אשר עשויים להשפיע על פעילותה, נכסיה, עסקיה ועל הדיווח הכספי שלה באופן מהותי:

  • בהערכות שווי של נדל”ן להשקעה עשויים לחול שינויים בהערכות הן ביחס להכנסות הצפויות והן ביחס לשיעור ההיוון של הנדל”ן להשקעה.
  • בבחינת הסכום בר ההשבה של יחידות מניבות מזומנים לצורך בחינת ירידת ערך של מוניטין ונכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים המהווים חלק מהיחידה מניבת מזומנים.
  • שינויים בהנחות החברה בהערכה של הפסדי האשראי החזויים בגין לקוחות.
  • שינויים בהערכות ההנהלה לגבי אורך החיים השימושי של נכסים בלתי מוחשיים (למשל קשרי לקוחות) וערכם.
  • במכשירים פיננסיים שאינם מצוטטים בשוק פעיל, ייתכן שידרשו שינויים במודל לקביעת השווי ההוגן או בהערכות שעליהם התבססו לצורך חישוב השווי ההוגן של מכשירים אלו.
  • ייתכן ונדרש שינוי בהערכות ובהנחות ששמשו את החברה לצורך בחינת מחיר המכירה העתידי של מלאי החברה.
  • ההשפעה של תמורה משתנה על מחיר העסקה במכירות החברה ולכן גם על ההכרה בהכנסה שלה הן לחיוב והן לשלילה.
  • שינויים בהערכות החברה בדבר ההתחייבויות נטו של החברה בגין הטבות לעובדים.

עסק חי

הדוחות הכספיים נערכים על בסיס עסק חי, אלא אם ההנהלה מתכוונת לחסל את הישות או להפסיק את פעילותה המסחרית, או שאין לה חלופה מציאותית אחרת מלבד זאת. ההערכה האם בסיס העסק החי מתקיים, מביאה בחשבון גם אירועים לאחר תום תקופת הדיווח. לדוגמה, בדו”חות הכספיים לשנת 2019 של ישויות אשר נפגעו קשות על ידי 19-COVID אף על פי שההשפעה המשמעותית על הפעילות התרחשה לאחר סוף השנה, יהיה צורך לשקול את נאותות הכנת הדוחות הכספיים על בסיס עסק חי. כאשר ההנהלה, בעת ביצוע ההערכה, מודעת לכך שקיימות אי ודאויות מהותיות שקשורות לאירועים או למצבים שעשויים להטיל ספק משמעותי על יכולת הישות להמשיך לפעול כעסק חי, על הישות לתת גילוי לאי ודאויות אלה.

אירועים לאחר תקופת הדיווח

אירועים לאחר תקופת הדיווח בסוף כל תקופת דיווח, ישויות צריכות לבחון בזהירות מידע שהופך לזמין לאחר תום תקופת הדיווח אך לפני אישור הדוחות הכספיים לפרסום. יש להתאים את הסכומים בדוחות הכספיים כך שישקפו אירועים המספקים עדות לתנאים שהיו קיימים בסוף תקופת הדיווח. בנוסף, אם אירועים שאינם חייבי התאמה הם מהותיים, יש לתת גילוי לאירוע ואומדן השפעתו הכספית, או הצהרה כי לא ניתן לבצע הערכה. לגבי תקופות דיווח המסתיימות ביום 31 בדצמבר 2019 או לפני כן, בדרך כלל נאות להניח כי ההשפעות של 19-COVID על ישות הן תוצאה של אירועים שהתרחשו לאחר תום תקופת הדיווח, למשל החלטות שהתקבלו בתגובה להתפרצות 19-COVID אשר עשויות לדרוש גילוי בדוחות הכספיים אך לא ישפיעו על הסכומים שהוכרו. בתקופות דיווח עוקבות, 19-COVID עשוי להשפיע על ההכרה והמדידה של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים.

שתפו עם חברים
צור קשר
מגדלי ב.ס.ר 3 ,מצדה 9 בני ברק
א’-ה’ 09:00-17:00
או מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
  • שדה זה הינו למטרות אימות וצריך להישאר ללא שינויים.